Б Районен съд
ургас
 Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪДА
АКТУАЛНО
ЗА КОНТАКТИ
ТАКСИ - РАЗМЕР И ПЛАЩАНЕ
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
СПРАВКИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ И СЪДЕБНИ АКТОВЕ
ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА ЗА ТЕКУЩАТА СЕДМИЦА
ПРИМЕРНИ ОБРАЗЦИ ДОКУМЕНТИ
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
Електронно свидетелство за съдимост
Достъп до Единния портал за електронно правосъдие
Електронно призоваване
В помощ на хората с увредено зрение
ОТЧЕТНИ ДОКЛАДИ
ПУБЛИЧНА ПРОДАН - ДСИ
ПРОЕКТИ, ИНИЦИАТИВИ, СЪБИТИЯ
ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ
МЕДИАЦИЯ
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
 ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ    Достъп до Единния портал за електронно правосъдие  
 

Достъп до Единен електронен портал за електронно правосъдие (ЕПЕП) 

Районен съд Бургас е сред съдилищата, включени в Единния електронен портал за електронно правосъдие (ЕПЕП), който позволява достъп до конкретни електронни дела, заведени в съда.
Информация за функционалните възможности на портала както и Правилата за достъп до електронните съдебни дела са публикувани на адрес -
https://ecase.justice.bg/.


Достъпът се администрира (разрешава, променя, прекратява) от определените за това длъжностни лица в съда, след подаване на писмено заявление по утвърден образец. Образците на формуляри са достъпни на страницата на портала на ЕПЕП на следния линк: https://ecase.justice.bg/Home/ElectronicCasesAccessRules.

Място за подаване на заявления:
Заявленията се подават в служба „Регистратура“ на Районен съд Бургас – Съдебна палата – ул. „Александровска“ № 101, партер.

ПЪРВОНАЧАЛЕН ДОСТЪП:
Заявлението за създаване на личен потребителски профил се подава на място в съда лично или чрез упълномощен представител с нотариално заверено пълномощно, като не важат заявления, подадени в други съдилища!

 
ДОСТЪП ДО КОНКРЕТНО ДЕЛО:
Достъпът до конкретно дело може да бъде разрешен, само когато вече имате създаден личен потребителски профил. За всяко дело се подава отделно искане.
В случаите, в които заявителят е упълномощен адвокат, отбелязва върху заявлението, че пълномощното е приложено по съответното дело. Когато по делото не е приложено пълномощно, се прилагат доказателства за процесуално представителство.гр.Бургас ул.”Александровска “ № 101 ет.3; тел. +359 56 878855; факс +359 56 846160  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР